Řemesla na Tvrzi

Ře­mes­la na Tvr­zi ro­sic­ké je workshop tra­dič­ních ře­me­sel v Ro­si­cích u Brna. Chceš si vy­ro­bit vlast­ní nůž a po­chvu? Na­u­čit se zá­kla­dy prá­ce s mědí nebo se sklem? Vy­ro­bit si ko­že­nou ta­švi­ci, pro­to­že už tě ne­ba­ví, že vět­ši­na his­to­ric­ké­ho odě­ní nemá kapsy? Nebo lu­cer­nu z per­ga­me­nu, ať si ne­mu­síš na akci sví­tit če­lov­kou? A co tře­ba opasky, ať už tka­né na hře­be­nu nebo na ka­ret­kách? Pod ve­de­ním na­šich mi­s­trů si vy­zkou­šíš zá­kla­dy vy­bra­né­ho ře­mes­la na kon­krét­ních vý­rob­cích, kte­ré pak mů­žeš no­sit (nejen) ke své­mu his­to­ric­ké­mu kos­tý­mu.

ÚLeT (Úžasný Letní Tábor)

Týdenní letní tábor, ve kterém…

…tě naučíme objevovat svět kolem sebe.
…tě necháme sáhnout na fyziku.
…si vyrobíš spoustu experimentů.

Pro koho?

Pro Ty, co rádi objevují svět kolem sebe…
Pro Ty, co rádi vytváří nové věci…
Pro Ty, co se chtějí dozvědět něco o sobě…
Pro Ty, co chtějí prožít nezapomenutelné dobrodružství…
Pro Ty, co chtějí poznat nové přátele, takové, jako jsi ty!

Pro děti, které budou příští školní rok v 6.–9. třídě.

Víc se dozvíš na taborulet.cz.

ÚLeT+ (Úžasný Letní Tábor+)

Pětidenní letní tábor, ve kterém…

…budeš objevovat – svět i sebe.
…budeš experimentovat – s fyzikou i se svými pocity.
… budeš se učiť – pájet i realizovat věci pro ostatní.

Pro koho?

Pro Ty, co rádi objevují svět kolem sebe…
Pro Ty, co rádi vytváří nové věci…
Pro Ty, co se chtějí dozvědět něco o sobě…
Pro Ty, co chtějí prožít nezapomenutelné dobrodružství…
Pro Ty, co chtějí poznat nové přátele, takové, jako jsi ty!

Pro účastníky 15+ a bývalé účastníky ÚLeTů.

Víc se dozvíš na taborulet.cz.

ZRUŠENO: Řemesla na Tvrzi rosické III

Ře­mes­la na Tvr­zi ro­sic­ké je workshop tra­dič­ních ře­me­sel, kte­rý tě v so­bo­tu 17. a ne­dě­li 18. říj­na pře­ne­se do 14. sto­le­tí na pan­ství ro­sic­ké.

Sta­neš se ře­me­sl­ným učed­ní­kem a pod ve­de­ním zku­še­né­ho mi­s­tra si vy­ro­bíš do­pl­něk ke své­mu his­to­ric­ké­mu šatu, před­mět den­ní po­tře­by, či si jen vy­zkou­šíš tra­dič­ní po­stu­py. Me­zi­tím co bu­deš v potu tvá­ře vy­rá­bět svůj nůž, te­pat mě­dě­ný prs­ten pro svou lás­ku či mo­tat skle­ně­né vi­nu­té ko­rál­ky pro ra­dost, z ote­vře­né ku­chy­ně se již bude li­nout vůně du­še­ni­ny.

Díky ku­li­sám stře­do­vě­ké ves­nič­ky a in­ter­ak­cím kos­tý­mo­va­ným lidí za­ži­ješ je­di­neč­nou at­mo­sfé­ru a na­víc si od­ne­seš vlast­no­ruč­ní dílo.

Řemesla na Tvrzi rosické III [přesunuto]

Jakkoli se situace s koronavirem vyvíjí mírně pozitivně, není možné v tuto chvíli, i s ohledem na vládní nařízení, zajistit takovou bezpečnost a kvalitu akce, jakou si přejeme. Z toho důvodu Řemesla přesouváme na jiný, zatím blíže nespecifikovaný termín, který zveřejníme zde a na facebookové stránce akce.

Doufáme v termín během letních prázdnin nebo podzimu, nemůžeme ale v tuto chvíli nic zaručit. Kdybyste měli zájem o jiný typ akce, v druhé polovině srpna pořádáme desetidenní zážitkovku Alchymistův učeň.

Díky za Vaši důvěru a podporu.

ÚLeT+ (Úžasný Letní Tábor+)

Pětidenní letní tábor, ve kterém…

…budeš objevovat – svět i sebe.
…budeš experimentovat – s fyzikou i se svými pocity.
… budeš se učiť – pájet i realizovat věci pro ostatní.

Pro koho?

Pro Ty, co rádi objevují svět kolem sebe…
Pro Ty, co rádi vytváří nové věci…
Pro Ty, co se chtějí dozvědět něco o sobě…
Pro Ty, co chtějí prožít nezapomenutelné dobrodružství…
Pro Ty, co chtějí poznat nové přátele, takové, jako jsi ty!

Pro účastníky 15+ a bývalé účastníky ÚLeTů.

Víc se dozvíš na taborulet.cz.

ÚLeT (Úžasný Letní Tábor)

Týdenní letní tábor, ve kterém…

…tě naučíme objevovat svět kolem sebe.
…tě necháme sáhnout na fyziku.
…si vyrobíš spoustu experimentů.

Pro koho?

Pro Ty, co rádi objevují svět kolem sebe…
Pro Ty, co rádi vytváří nové věci…
Pro Ty, co se chtějí dozvědět něco o sobě…
Pro Ty, co chtějí prožít nezapomenutelné dobrodružství…
Pro Ty, co chtějí poznat nové přátele, takové, jako jsi ty!

Pro děti, které budou příští školní rok v 6.–9. třídě.

Víc se dozvíš na taborulet.cz.

ÚLeT – Úžasný letný tábor

Ulet++

  • Budeme se dívat, hrát, vyrábět,  experimentovat a poznávat (se).
  • Pobudem venku v přírodě ale i uvnitř v teple.  
  • Akce bude hlavně o pohodě, není cílem se zničit ani fyzicky ani psychicky.
  • Nebudeme vás vzdělávat, ale inspirovat.

 

Řemesla na Tvrzi rosické II

Řemesla na Tvrzi rosické je prázdninový workshop tradičních řemesel, který tě po tři odpoledne od 21. do 24. srpna a po celý den v sobotu 25. srpna zároveň přenese do 14. století na panství rosické.

Zatímco si pan purkrabí bude vyřizovat účty s nezbedným písařem, ty se staneš řemeslným učedníkem. Pod vedením zkušeného mistra si vyrobíš doplněk ke svému historickému šatu, předmět denní potřeby, či si jen vyzkoušíš tradiční postupy. Mezitím co budeš v potu tváře vyrábět svůj nůž, tepat měděný prsten pro svou lásku či motat skleněné vinuté korálky pro radost, z otevřené kuchyně se již bude linout vůně dušeniny. Když na chvíli odtrhneš svůj zrak od práce, uslyšíš hovory poddaných při opravě doškové střechy a možná zjistíš, jaké životy vedou lidé na panství.

Díky kulisám středověké vesničky a interakcím kostýmovaným lidí zažiješ jedinečnou atmosféru a navíc si odneseš vlastnoruční dílo.

Řemesla na Tvrzi Rosické

Chceš překvapit svoji lásku vlastnoručně vyrobeným šperkem?

Potřebuješ si vyrobit doplněk k historickému kostýmu, ale nevíš, jak na to?

Zajímají tě středověká řemesla a chceš se naučit něco nového?

Přijeď na řemesla do Rosic! V našich dílnách se pod dohledem zkušených mistrů naučíš základy středověkých řemesel a odneseš si svůj vlastní výrobek. V kulisách středověké vesničky si navíc můžeš plně vychutnat atmosféru dní minulých, dobře se pobavit, přespat na slámě a nacpat si břuch výbornou dobovou krmí.