Řemesla na Tvrzi

Ře­mes­la na Tvr­zi ro­sic­ké je workshop tra­dič­ních ře­me­sel v Ro­si­cích u Brna. Chceš si vy­ro­bit vlast­ní nůž a po­chvu? Na­u­čit se zá­kla­dy prá­ce s mědí nebo se sklem? Vy­ro­bit si ko­že­nou ta­švi­ci, pro­to­že už tě ne­ba­ví, že vět­ši­na his­to­ric­ké­ho odě­ní nemá kapsy? Nebo lu­cer­nu z per­ga­me­nu, ať si ne­mu­síš na akci sví­tit če­lov­kou? A co tře­ba opasky, ať už tka­né na hře­be­nu nebo na ka­ret­kách? Pod ve­de­ním na­šich mi­s­trů si vy­zkou­šíš zá­kla­dy vy­bra­né­ho ře­mes­la na kon­krét­ních vý­rob­cích, kte­ré pak mů­žeš no­sit (nejen) ke své­mu his­to­ric­ké­mu kos­tý­mu.

Více informací naleznete na webu akce >

Řemesla na Tvrzi

Typ akce: tvořivka

Začátek: 23.04.2022 od 08:30
Konec: 24.04.2022

Místo konání:
Příkop Zámku Rosice