ZRUŠENO: Řemesla na Tvrzi rosické III

Ře­mes­la na Tvr­zi ro­sic­ké je workshop tra­dič­ních ře­me­sel, kte­rý tě v so­bo­tu 17. a ne­dě­li 18. říj­na pře­ne­se do 14. sto­le­tí na pan­ství ro­sic­ké.

Sta­neš se ře­me­sl­ným učed­ní­kem a pod ve­de­ním zku­še­né­ho mi­s­tra si vy­ro­bíš do­pl­něk ke své­mu his­to­ric­ké­mu šatu, před­mět den­ní po­tře­by, či si jen vy­zkou­šíš tra­dič­ní po­stu­py. Me­zi­tím co bu­deš v potu tvá­ře vy­rá­bět svůj nůž, te­pat mě­dě­ný prs­ten pro svou lás­ku či mo­tat skle­ně­né vi­nu­té ko­rál­ky pro ra­dost, z ote­vře­né ku­chy­ně se již bude li­nout vůně du­še­ni­ny.

Díky ku­li­sám stře­do­vě­ké ves­nič­ky a in­ter­ak­cím kos­tý­mo­va­ným lidí za­ži­ješ je­di­neč­nou at­mo­sfé­ru a na­víc si od­ne­seš vlast­no­ruč­ní dílo.

Více informací naleznete na webu akce >

ZRUŠENO: Řemesla na Tvrzi rosické III

Typ akce: tvořivka

Začátek: 17.10.2020
Konec: 18.10.2020

Místo konání:
Příkop Zámku Rosice